Artikel 1. Definities

 1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de patiënt op grond van een behandelovereenkomst;
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de patiënt en Praktijk GezondMens met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
 3. Patiënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
 4. Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de patiënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
 5. Behandelprogramma: een op de patiënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;
 6. Praktijk GezondMens: gebruiker van deze algemene voorwaarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 88616711.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Praktijk GezondMens en patiënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten, behandelovereenkomsten en dienstverlening aan de patiënt;
 3. De gedrags- en beroepsregels van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) maken deel uit van de overeenkomst. De patiënt is ervan op de hoogte dat de behandelaar de door het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De patiënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien;
 4. Voordat de behandelovereenkomst met patiënt is aangegaan wordt gewezen op de toepasselijkheid deze Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden worden daarbij beschikbaar gesteld voor de cliënt. Pas nadat de cliënt heeft aangegeven akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden kan een overeenkomst worden gesloten.
 5. Alle patiënten kunnen deze algemene voorwaarden op de website en bij Praktijk GezondMens raadplegen;
 6. Praktijk GezondMens is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3. Totstandkoming behandelovereenkomst

 1. De behandelaar zal met een patiënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan;
 2. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de patiënt de reden uiteenzetten en de patiënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg;
 3. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de bevestiging behandelovereenkomst en het behandelprogramma alsmede deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Verplichtingen behandelaar

 1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen;
 2. De behandelaar is verplicht patiënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt, tenzij patiënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen;
 3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van patiënt;
 4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de patiënt, tenzij de patiënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd;
 5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.

Artikel 5. Verplichtingen patiënt

 1. Patiënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling;
 2. Indien patiënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen;
 3. Patiënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren en ten minste bij aanvang van de eerste behandeling een identiteitsbewijs overhandigen ter controle van de persoonsgegevens;
 4. Wanneer patiënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Afzeggingen kunnen telefonisch, of per email gecommuniceerd worden. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen in rekening worden gebracht. Deze afspraak komt niet in aanmerking voor een vergoeding bij de verzekeraar. Een annulering is pas bevestigd wanneer u reactie van de betreffende behandelaar hebt ontvangen.
 5. Het is bij de patiënt bekend dat hij of zij niet meer dan 1 behandeling op dezelfde dag mag ondergaan door een paramedicus. Dit geldt zowel voor verschillende behandelaars, ook als deze in een andere praktijk zijn uitgevoerd, als voor verschillende behandelindicaties. Ondergaat u toch meer dan 1 behandeling op dezelfde dag dan zijn wij genoodzaakt om de behandeling bij u zelf in rekening te brengen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst en overige overeenkomsten tussen u als patiënt en Praktijk GezondMens;
 2. De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten;
 3. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij de patiënt;
 4. De factuur van de voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dient direct na de behandeling per pin of bankoverschrijving te worden voldaan. Rapportages en andere diensten/producten dienen altijd op voorhand betaald te worden.
 5. Betaling voor de diensten geschiedt binnen tien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Praktijk GezondMens vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. Indien de praktijk zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Artikel 7. Kwaliteit

 1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot kwaliteit. Alle behandelaars binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Stichting Keurmerk Fysiotherapie of Kwaliteitsregister Fysiotherapie en in het B.I.G.-register.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Praktijk GezondMens is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van eigendommen of goederen van haar patiënten of cliënten.
 2. Praktijk GezondMens is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de praktijk kenbaar hoorde te zijn;
 3. Praktijk GezondMens is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van behandelingen en/of dienstverlening voor de patiënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van patiënt om tot tijdige betaling van de declaraties van de praktijk over te gaan;
 4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Praktijk GezondMens tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Praktijk GezondMens ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 5. Praktijk GezondMens is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte behandelingen en/of dienstverlening;
 6. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Praktijk GezondMens voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroeps-aansprakelijkheidsverzekeraar van Praktijk GezondMens te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
 7. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Praktijk GezondMens strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Praktijk GezondMens;
 8. Alle aanspraken van patiënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden;
 9. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de behandelingen en/of dienstverlening in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de patiënt aan Praktijk GezondMens is betaald, met een maximum van € 1.000,00;
 10. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte behandelingen en/of dienstverlening geen rechten ontlenen. De patiënt vrijwaart Praktijk GezondMens tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Praktijk GezondMens ten behoeve van de patiënt verrichte behandelingen en/of dienstverlening.

Artikel 9. Privacy

 1. De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd met betrekking tot de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens en AVG;
 2. Onze Privacy policy is op de website terug te lezen en is op te vragen bij de medewerkers.
 3. Op verzoek van de patiënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 10. Klachten- en geschillenregeling

 1. De praktijk beschikt over een interne klachtenregeling. Een afschrift van deze klachtenregeling is bij het praktijk op te vragen;
 2. Indien patiënt klachten heeft aangaande diensten geleverd door Praktijk GezondMens dan kan hij/zij schriftelijk een klacht indienen bij de eigenaren van Praktijk GezondMens.
 3. Praktijk GezondMens neemt deel aan de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie en SKF.

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 2. De absoluut bevoegde rechter is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de patiënt gesloten overeenkomsten;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn geldend vanaf 1 januari 2023 op de lopende behandelingen en/of dienstverlening en nieuwe behandelingen en/of dienstverlening die Praktijk GezondMens uitvoert en/of levert.

Ondertekend; Eigenaren Praktijk GezondMens Jordi Jonkman en Sven Spruijt Praktijk GezondMens, Stationsstraat 1A in Roelofarendsveen, Damweg 2 in Oudewater en Blokland 8 in Montfoort.